Marketing
Opatija

Usvojen Proračun Grada Opatije za 2020. godinu

proračun vijece

U iznosu od 183 milijuna i 902 tisuće kuna

Proračun Grada Opatije za 2020. godinu u iznosu od 183 milijuna i 902 tisuće kuna usvojen je jučer sa 14 glasova za, jednim protiv i jednim suzdržanim vijećnikom.

Proračun za 2020. godinu zadržava financiranje svih oblika i mjera pomoći građanima (pomoći umirovljenicima, poticanje nataliteta, nabavka udžbenika, stipendije, City bus), sredstva za provedbu programa usmjerenih mladima (provedba Lokalnog programa za mlade, pomoć za rješavanje stambenog pitanja mladih, noćna linija 32). Isto tako nastavit će se podupirati događanja i manifestacije koja će dovesti do povećanja broja gostiju i posjetitelja, ali i doprinijeti daljnjem razvoju destinacije, pri čemu prioritete u financiranju zadržavaju manifestacije od posebnog interesa za Grad. Također se nastavlja s potporama gospodarstvu kroz Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva. Osim toga, planiran je početak rada Start up inkubatora za kreativni turizam koji će biti smješten u Vili Antonio i koji bi trebao postati važan segment razvoja poduzetništva u gradu, ali istovremeno i centar okupljanja mladih.

Proračun sadrži i nastavak kapitalnih investicija bitnih za daljnji razvoj grada. Pri tome treba naglasiti da je u 2020. i 2021. planirana realizacija određenog broja projekata koji se pripremaju tijekom 2019. To se prvenstveno odnosi na projekte revitalizacije kulturne baštine koji se financiraju putem Urbane aglomeracije Rijeka (Amerikanski vrtovi, rasadnika u parku Angiolina te sanacija i uređenje Ville Angiolina), rekonstrukcija nogometnog igrališta, te gradnja Vatrogasnog doma.

Predviđena su i ulaganja u društvenu infrastrukturu posebice u zaleđu (Dom Veprinac) dio kojih je kandidirano ili se planira kandidirati na EU Fondove.

Proračunom je planirano ponovno uvođenje poreza na potrošnju u visini od 1,5%. Ostala javna davanja u nadležnosti Grada ostaju neizmijenjena, odnosno nije planirano njihovo povećanje (ostali gradski porezi, komunalna naknada, komunalni doprinos, spomenička renta).

Vijećnici su na jučerašnjoj sjednici usvojili i drugi rebalans ovogodišnjeg Proračuna koji donosi povećanje važećeg proračuna za 1.190.120 kuna ili 0,75% tako da Proračun za 2019. iznosi 159.320.100 kuna

Na dnevnom redu sjednice našla se točka Informacija o postupku davanja koncesijskih odobrenja za 2020. Postupak davanja koncesijskih odobrenja uređen je Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru temeljem koje poglavarstvo grada/općine (gradonačelnik) donosi Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za svaku godinu i dostavlja ga nadležnom tijelu županije najkasnije do 1. prosinca tekuće godine. Godišnji plan mora biti usklađen sa Županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, o čemu tijelo županije daje potvrdu.

Zamjenica gradonačelnika Vera Aničić je 26. studenog 2019. godine donijela Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu, a PGŽ je jučer izdala potvrde o usklađenosti s tim planom. Tako od 11. prosinca 2019. teče rok za zaprimanje zahtjeva za koncesijska odobrenja koja izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na način i prema odredbama postupka propisanog Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.

Točka „Izvješće o pristiglim prijedlozima na Javni poziv za podnošenje inicijativa – prijedloga i projekata u sklopu izrade stručnih podloga koje prethode izradi izmjena i dopuna prostornih planova na području Grada Opatije, te ostali zahtjevi za izmjene planova” jučer je, nakon rasprave, skinuta s dnevnog reda.

Grad Opatija objavio je, naime, 14.04.2017. godine „Javni poziv za podnošenje inicijativa – prijedloga i projekata u sklopu izrade stručnih podloga koje prethode izradi izmjena i dopuna prostornih planova na području Grada Opatije svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da zaključno s 25.9.2017. podnesu svoje inicijative te je 20.10.2017. produljen rok za podnošenje inicijativa do kraja 2017. godine. Na javni poziv pristigla su 162 prijedloga.

MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

Vijećnici su jučer usvojili Prijedlog Programa projekta „Grad Opatija-prijatelj djece“ za razdoblje od 2020. do 2024. godine i prijedloga Izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2020. godinu, Prijedlog programa utroška spomeničke rente za 2020, Prijedlog programa javnih potreba u sportu, Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Mjesni odbor Oprič, koji će se održati 19. siječnja 2020. , Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Opatije kojim se predlaže se da se omogući dodjela dviju nagrada za životno djelo, ako se druga nagrada dodjeljuje posthumno te da predlagatelji mogu predložiti vlastite članove, odnosno zaposlenike za javna priznanja.

Usvojena je i Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije kojom se mijenja naziv Ureda Grada u Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom, zbog usklađivanja s terminologijom prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Usvojen je i Program rada i financijski plan Savjeta mladih Grada Opatije za 2020. godinu s kojim su vijećnike upoznali predsjednica Savjeta mladih Grada Opatije Sara Sušanj i njezin zamjenik Kristian Tončić.

Podulju je raspravu izazvala točka dnevnog reda o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u Iki. Riječ je o uređenju trga u Iki i manjeg dijela obalne šetnice. Ukupna vrijednost planiranih radova procijenjena je na 1.025.000,00 kn, s time što se očekuje da će za to biti u cijelosti osigurana bespovratna sredstva EU, kroz natječaj FLAG-a Vela Vrata. Ukoliko očekivani intenzitet potpore bude manji od 100%, Grad Opatija će od projekta odustati radi uštede sredstava proračuna. Donošenje koncesije je nužno kako bi se uopće izvršila prijava projekta radi financiranja zahvata iz bespovratnih sredstava EU. Vijećnik Igor Sablić, ujedno i predsjednik MO Ika, gorljivo se založio da Gradski vijećnici odobre koncesiju kako bi Ika imala šansu dobiti bespovratne europska sredstva, iako je najava prenamjene trga izazavala negodovanje u dijelu lokalne javnosti, osobito gospodarstvenika koji djeluju na toj lokaciji te je i pokrenuto potpisivanje peticije protiv projekta. Naposljetku, vijećnici su većinom glasova izglasali koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra.

Prihvaćena je i Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja-korisnika. Prijašnjom odlukom iz 2013. godine ekonomska cijena smještaja u vrtić za cjelodnevni je boravak iznosila 2.108,89 kn, a za poludnevni 1.588,70 kn. Od tada do danas promijenili su se čimbenici koji utječu na formiranje ekonomske cijene. Ono što je znatno utjecalo na promjenu ekonomske cijene, osim realnog povećanja troškova života, novi je objekt Dječjeg vrtića Opatija čime su se stvorili prostorni, ali i kadrovski preduvjeti za kvalitetnije provođenje predškolskog odgoja i naobrazbe. Novom Odlukom se utvrđuje nova, realna ekonomska cijena koja iznosi 3.474 kn za 10 satni program te 2.001 kn za 5,5 satni program. Za roditelje – korisnike je najvažnije da se Izmjenom Odluke cijene za roditelje neće mijenjati, već se povećava iznos proračunskih sredstava. Roditelji će i nadalje plaćati 650 kn za cjelodnevni, odnosno 290 kn za poludnevni program.

Jučerašnju su sjednicu Gradskoga vijeća obilježili i posjeti djece i mladih. Prije početka sjednice vijećnici Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije podijelili su brošuru o dječjim pravima i 30 godina konvencije UN-a o pravima djeteta, a dječji je gradonačelnik Vito Juričić gradske vijećnike podsjetio na važnost participacije najmlađih pri kreiranju i donošenju odluka u zajednici.

Učenici opatijske Gimnazije Eugena Kumičića su, pak, u pratnji profesorice Sare Meszaros, a u sklopu nastave predmeta Politika i gospodarstvo školski sat proveli na galeriji Gradske vijećnice kako bi se i neposredno uvjerili u funkcioniranje izvršne i zakonodavne vlasti u lokalnoj samoupravi.

Stoji na webu Grada Opatije.

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top