Marketing
Opatija

Sjednicu Gradskog vijeća obilježio je dugotrajni aktualni sat

4
izvor: grad opatija

Aktualni sat obilježio jučerašnju sjednicu

Jučerašnju sjednicu Gradskog vijeća obilježio je dugotrajni aktualni sat kojim je od mnogih vijećničkih pitanja najaktualnije bilo ono vijećnice Neve Slani (AM) o sprečavanju neprimjerene gradnje na području Opatije oko koje je pokrenuta i peticija grupe građana i prikupljeno više od 400 potpisa.

Gradonačelnik Ivo Dujmić odgovorio je kako je svjestan da su pojedine građevine izgledom neprimjerene Opatiji te da podržava građane koji žele da Opatija ostane lijepa i nenarušena izgleda te da je još 2009. kao gradski vijećnik bio protiv takvog Plana i kazao da će se tek s godinama vidjeti kakve posljedice on nosi Opatiji. No, nije ga mijenjao kako se više ne bi nepotrebno otezalo građenje ključnih opatijskih infrastrukturnih objekata: sportske dvorane, dječjeg vrtića, dvorane Gervais. Gradonačelnik je i za jučerašnju sjednicu uputio amandman na Izvješće o pristiglim prijedlozima na „Javni poziv za podnošenje inicijativa – prijedloga i projekata u sklopu izrade stručnih podloga koje prethode izradi izmjena i dopuna prostornih planova na području Grada Opatije“, te ostale zahtjeve za izmjene planova, s prijedlogom zaključaka, nakon što je Izvješće po toj točki dnevnog reda na sjednici 11. prosinca 2019. odgođeno. Najvažniji su naglasci amandmana : ograničavanje gradnje na području između ulica M. Tita i Nove ceste, korekcije visine, broja etaža, dužine zgrada i drugih uvjeta gradnje na ostalom području, jasnije definiranje pojmova potkrovlja, maksimalne tlocrtne površine i drugog po potrebi.

– Očekivao sam da će točka biti uvršena na dnevni red sa ostalim amandmanima predstavničke većine kako bismo mogli početi konkretno djelovati, no to se nije dogodilo. Potpisivanjem peticija se oteže s vremenom i nepotrebno obmanjuje javnost, kazao je gradonačelnik.Capture

Predsjednik Gradskog vijeća Fernando Kirigin je rekao da treba zaboraviti nesuglasice te da će se ta točka dnevnog reda uskoro naći na jednoj od sjednica GV-a.

Gradski vijećnici su na jučerašnjoj 28. sjednici Gradskog vijeća usvojili izmjene Odluke o poticanju priključivanja građevina i o priključenju na komunalne vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatije koje će vrijediti do 31.12. 2021. godine. Po Odluci se sufinanciranje priključivanja fizičkih osoba, vlasnika postojećih građevina koje nisu spojene na sustav javne odvodnje ostvaruje kroz dvije mjere : sufinanciranje troškova obročnog plaćanja priključenja do 12 jednakih mjesečnih rata (kada radove izvode Liburnijske vode) – u visini kamatne stope od 6% i rok otplate do 12 mjeseci te na  sufinanciranje troškova priključenja u visini od 20% vrijednosti radova, a maksimalno do 10.000,00 kn po priključku neovisno od toga da li priključak izvode Liburnijske vode ili drugi izvođači (u slučaju da priključak izvodi sam obveznik svojim radom, sufinancira se 20% nabave materijala). Drugom odlukom, Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine, pored toga je uređeno da Grad Opatija sufinancira i 50% troškova nabavne cijene opreme crpne stanice s pumpom ako istu dobavljaju i ugrađuju Liburnijske vode.

Ističemo da je poticanje priključivanja korisnika dalo izvanredne rezultate, jer je početkom 2014. godine na sustav sanitarne odvodnje na području Grada Opatije bilo spojeno 1761 obveznika, da bi do početka 2020. godine bilo 2.520 spojenih obveznika te danas po postotku priključenih imamo 86,63% priključenih korisnika. Na području Grada Opatiji postoji i 834 objekata koji sanitarnu odvodnju rješavaju septičkim jamama i za koje do nastavka izgradnje kolektora sustava sanitarne odvodnje neće postojati mogućnosti priključenja na odvodnju.

Prihvaćeno je i Izvješće Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja o pristiglim zahtjevima za dodjelu koncesijskih odobrenja koje je podnio predsjednik Vijeća Danko Žitinić. Žitinić je istaknuo kako je zbog kontradiktornih tumačenja propisa od strane raznih dionika Vijeću otežan rad te da su stranke zainteresirane za dodjelu koncesijskih odobrenja danima prije Potvrde PGŽ-a na Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom Grada Opatije svakodnevno slale svoje zahtjeve. Uputa resornog ministarstva o dodjeli koncesijskih odobrenja govori da sve zahtjeve treba uzeti u obzir za raspravu, a uputa PGŽ- a govori da treba odbaciti sve zahtjeve koji su došli prije potvrde Plana, kazao je Žitinić i rekao da će svi predmeti biti obrađeni u razumnom roku. Izvješće je prihvaćeno, uz dopunu da Grad treba objavi Plan gospodarenja pomorskim dobrom isti dan kada ga šalje na odobrenje Županiji, a od Županije će se tražiti da tri dana prije potvrde Plana o tome obavijesti Grad Opatiju te da se i ta namjera objavi na službenim stranicama PGŽ-a.

Na jučerašnjoj sjednici prihvaćen je Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o poslovnim prostorima. Stupanjem na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora 31. ožujka 2019. godine zakupcima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije koji su obveznici poreza na dohodak ili dobit, a nisu upisani u registar obveznika PDV-a, odobrio se popust ugovorne zakupnine od 20% za tekući mjesec u 2019. godini, pod uvjetom da su podmirili sve dospjele obveze prema Gradu Opatiji do isteka mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se odobrava popust. S obzirom na najavljene porezne reforme koje su se počele primjenjivati od 01. siječnja 2020. godine, odnosno činjenicu da se istima u odnosu na zakupne odnose nije ništa mijenjalo, ovim Prijedlogom izmjene Odluke, Grad Opatija nastavlja s politikom poticajnih mjera umanjenja mjesečne ugovorene zakupnine zakupcima koji su obveznici poreza na dohodak ili dobit, a nisu upisani u registar obveznika PDV-a od 20% za tekući mjesec u 2020. godini, počevši od mjeseca siječnja.2

Marketing

Usvojen je i Program poticanja zapošljavanja, poduzetništva te razvoja zaleđa u 2020. Program je usmjeren na zapošljavanje nezaposlenih osoba, otvaranje obrta i slobodnih zanimanja te potpore određenih djelatnosti koje se obavljaju u specifičnim uvjetima i prostorima, visine poticaja i uvjeti za dobivanje su isti kao prošle godine. Proračunom za 2020. g. za ovu je namjenu osiguran iznos od 1.600.000 kuna, od čega se 346.540,40 kuna odnosi na obveze po ugovorima zaključenim u 2019. godini. Grad Opatija je od 2011. godine započeo sa provedbom Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva koji su se sastojali od poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba kao i poticaja za početak obavljanja obrtničkih djelatnosti. Do sada je ukupno putem raspisanih poziva od 2011. do 2019. godine dodijeljeno ukupno poticaja u iznosu nešto više od 4.000.000 kuna.

Prihvaćen je Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava proračuna  Grada Opatije za redovito godišnje financiranje političkih stranka i nezavisnih vijećnika u 2020. godini. Prema ovom prijedlogu sredstava za redovito godišnje financiranje za svakog vijećnika Gradskog vijeća Grada Opatije izračunata su uzimajući u obzir ukupno planirana sredstva Proračuna (336.000 kuna). Analizirajući ukupan broj vijećnika (17) kao i broj vijećnika muškog (11) odnosno ženskog spola (6) utvrđena je podzastupljenost vijećnica (35%). Naknada po vijećniku na godišnjoj razini iznosi 17.490,00 kuna (1.590,00 kn mjesečno) za vijećnike muškog spola te 10.494,00 kuna za vijećnike ženskog spola (1.749,00 kn mjesečno).5

Dana je i suglasnosti za projekt „Dogradnja vatrogasnog doma DVD Učka“ unutar tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz LRS Lag-a „Terra Liburna“ Za pripremu dokumentacije za prijavu na natječaj zaduženo je DVD Učka.

Na jučerašnjoj sjednici Gradskoga vijeća vijećničku je prisegu položio Goran Crnković koji je prema odluci HDZ-a zamijenio dosadašnju vijećnicu Dinu Šverko.

Isto tako vijećnici su jučer potvrdili novi dvogodišnji mandat glavnoj urednici gradskog lista „Opatija“ Mirjani Rončević Kirigin.

Sjednicu možete pogledati OVJDE

 

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top