MarketingMNK Gorovo
Opatija

Prijave za upis u Dječji vrtić Opatija

vrtić opatija
foto: kvarnerski.com

Prijave traju do 21. svibnja 2019.

Na stranicama Dječjeg vrtića Opatija i stranicama Grada Opatija objavljen je Javni poziv za upis djece u Dječji vrtić Opatija za 2019./2020. pedagošku godinu traje od 06. do 21. svibnja 2019. godine.

Prijave za upis za sve objekte u sastavu ustanove Dječji vrtić Opatija primaju se u upravi Dječjeg vrtića u Opatiji, Ulica Antona Mihića 5a, Opatija (Punta Kolova), svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati, a dana 21. 05. 2019. godine od 08:00 do 18:00 sati.

Prijave se primaju za upis u sljedeće programe:

-u 10 satni program za djecu u dobi od navršene 1. godine do polaska u školu u Opatiji i Lovranu,
-u 5,5 satni program za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu u Opatiji i Lovranu,
-u 10 satni i 5,5 satni program za djecu od navršene 3. godine do polaska u školu u Voloskom,
-u kombinirani 5,5 satni i 10 satni program za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu u Ičićima i Veprincu
-u kombinirani 5,5 i 10 satni program odgojno-obrazovnog rada na talijanskom jeziku u Lovranu za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine od navršene 3. godine života do polaska u školu,
-u kombinirani 5,5 i 10 satni program odgojno-obrazovnog rada na talijanskom jeziku u Opatiji za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine od navršene 3. godine života do polaska u školu,
-u kombinirani 5,5 i 10 satni program za rano učenje talijanskog jezika u Opatiji za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu,
-u kombinirani 5,5 i 10 satni program za rano učenje engleskog jezika u Ičićima za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu,
-u smjensku odgojno-obrazovnu skupinu u vrtiću Opatija za djecu od navršene 1. godine života do polaska u školu.

 

Roditelji čija se djeca prvi put upisuju u vrtić  moraju uz zahtjev za upis dostaviti i sljedeće dokumente:

-presliku djetetova izvoda iz matične knjige rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenta),

-za dijete zaposlenih roditelja i redovne studente/učenike – elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja ne stariji od dana objave javnog poziva za upise; za roditelje zaposlene u inozemstvu službeni prijevod odgovarajuće potvrde kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu ne stariji od dana objave javnog poziva za upise; za redovne studente/učenike potvrdu fakulteta/škole o statusu redovnog studenta/učenika ne stariju od dana objave javnog poziva za upise; za roditelje zaposlene u smjenama potvrdu poslodavca o smjenskom radu za oba roditelja ne stariju od dana objave javnog poziva za upise,

-za dijete iz obitelji s troje ili više djece – presliku izvoda iz matične knjige rođenih ostale maloljetne djece,

-za dijete s teškoćama u razvoju – presliku mišljenja stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajućeg medicinskog i drugog nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka,

-za dijete samohranog roditelja – presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete,

-za dijete koje živi samo s jednim roditeljem – presliku pravomoćne odluke suda o razvodu braka odnosno presliku pravomoćne odluke suda o povjeri djeteta na stanovanje ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb,

-za dijete u udomiteljskoj obitelji i djecu pod skrbništvom – presliku rješenja nadležnog tijela,

-za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – presliku rješenja nadležnog ministarstva o statusu žrtve ili invalida Domovinskog rata,

Marketing

-za dijete roditelja koji prima dječji doplatak – presliku rješenja ili potvrde HZMO-a o pravu na doplatak za djecu za tekuću godinu,

-presliku rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu,

-presliku rješenja ili potvrde nadležnog upravnog odjela o korištenju prava iz socijalnog programa grada/općine i/ili potvrdu o drugim vrstama pomoći,

-presliku rješenja o korištenju rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili drugog prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama,

Roditelji/skrbnici djece koja su upisana u vrtić u prethodnoj pedagoškoj godini te žele da njihova djeca nastave pohađati dosadašnji program:

– dužni su u upisnom roku predati zahtjev za nastavak korištenja usluga za sljedeću pedagošku godinu bez dostavljanja dodatne dokumentacije.

Roditelji/skrbnici djece koja već pohađaju neki od programa u objektima DV Opatija, a žele:

– promjenu programa ili odgojno-obrazovne skupine dužni su ponovno podnijeti zahtjev za upis uz dostavu potrebne dokumentacije,

– premještaj djece koja imaju prebivalište na području Grada Opatija iz vrtića Lovran u vrtić Opatiju, a koja su zbog nedostatka slobodnih mjesta u vrtiću Opatija prethodne godine/prethodnih godina upisana u vrtić Lovran, podnose samo zahtjev za upis.

Detaljne informacije o upisima kao i o ostvarivanju prednosti pri upisu u DV Opatija te obrasce Zahtjev za upis djeteta te Zahtjev za nastavak korištenja usluga vrtića roditelji/skrbnici mogu podignuti u upravi Dječjeg vrtića u Opatiji ili na mrežnim stranicama Vrtića.

 

 

55555

Zadnje novosti

To Top