MarketingMNK Gorovo
Matulji

Općina Matulji zaprima zahtjeve za sufinanciranje troškova nabavke radnih bilježnica

škola

Od 01.rujna 2020.godine Općina Matulji počinje zaprimati zahtjeve za sufinanciranje troškova nabavke radnih bilježnica i ostalog školskog materijala te sufinanciranje prijevoza za učenike osnovnih škola.

Uvjeti i način ostvarivanja prava na sufinanciranje utvrđeni su zaključcima općinskog načelnika i to:.

1. Sufinanciranje troškova nabavke radnih bilježnica i ostalog školskog materijala

Pravo na sufinanciranje imaju svi učenici osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Općine Matulji.

Iznos sufinanciranja ovisi o razredu koji učenici pohađaju, a temelji se na okvirnim cijenama troškova nabave radnih bilježnica i obveznih materijala po razredima na način da je učenicima 1.razreda iznos utvrđen na osnovi ukupne cijene koštanja kompleta dok je za ostale razrede iznos utvrđen na osnovi 50% cijene koštanja i to kako slijedi:
– Za učenike 1.razreda – 300,00 kuna
– Za učenika 2., 3. i 4. razreda – 100,00 kn
– Za učenike 5., 6. i 7. razreda – 200,00 kuna
– Za učenike 8. razreda – 300,00 kunaNew Project (3)

Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na web stranicama Općine Matulji pod rubrikom „obrasci“ kao i u Općini Matulji. Zahtjevi se mogu podnositi počevši od 01.listopada 2020.godine i to
– putem e-maila opcina.matulji@matulji.hr ili poštom,
– izuzetno osobno u pisarnici Općine Matulji u uredovno radno vrijeme radi epidemioloških razloga.

Marketing

Zahtjevu nije potrebno prilagati nikakve dokumente osim potvrde o upisu djeteta u osnovno školsku ustanovu ali samo ako se radi o školi izvan Općine Matulji.

Općina Matulji, iz službenih evidencija s kojima raspolaže ili dostupnih evidencija drugih tijela, izvršiti će provjeru podataka iskazanih na zahtjevu.

Za one koji ostvare pravo na sufinanciranje odobreni iznos isplatiti će se na račun.

Obrazac-sufinanciranje-radnih-materijala-osnovna-škola

55555

Zadnje novosti

To Top