MarketingMNK Gorovo
Opatija

Odluka o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Grada Opatije

Opatija
foto: Smiljan Prpić

Zbog epidemija bolesti izazvana Corona virusom u razdoblju od 45 dana slijede ove mjere

Na temelju, članka 43. Zakona o proračunu („Narodne novine br. 87/08,136/12,15/15) te članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2020. godinu (Službene novine PGŽ br. 32/19), Gradonačelnik Grada Opatije donosi slijedeću:

O D L U K U

o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Grada Opatije

 1. Uslijed činjenice da je proglašena epidemija bolesti izazvana Corona virusom (COVID-19), a povezano s donesenim mjerama odgode naplate pojedinih prihoda Proračuna, očekuju se teškoće s likvidnošću Proračuna te se nalažu sljedeće mjere:
 1. obustavljaju se od izvršavanja
  1. planirani rashodi poslovanja koji do sada nisu izvršeni u cijelosti, uključujući ugovore o financiranju javnih potreba s udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama koji sadrže klauzulu o prekidu financiranja te planirani rashodi za nabavu dugotrajne imovine koji nisu ugovoreni, što uključuje i prekid postupka javne nabave, osim ako se ne radi o:
   1. ugovorenim obvezama za nabavku roba ili usluga,
   2. obvezama koja je Grad dužan izvršavati po posebnim propisima ili služe redovnom održavanju službi i komunalne infrastrukture,
   3. dijelu aktivnosti koje su započete, a čiji bi prestanak izvršavanja mogao dovesti dio korisnika u neravnopravni položaj, aktivnosti za koje su provedeni postupci javne nabave kao npr. Uređenje Interpretacijskog centra Moho, proširenje Dječjeg vrtića u Veprincu, uređenje Rekreacijskog centra Dobreć kao i
   4. rashodima vezanim uz provedbu EU projekata
 2. rashodi iz stavka 1. se obustavljaju u sljedećim pozicijama Proračuna za 2020. godinu:

       U razdjelu Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom:

Marketing
 • Program Aktivnosti Gradskog vijeća
  • Aktivnosti: Financiranje političkih stranaka, naknade za rad u predstavničkim tijelima, Medijsko praćenje i organiziranje tribina, Pokroviteljstva Gradskog vijeća, Aktivnosti mjesnih odbora
 • Program: Redovan rad izvršnog tijela,
  • Aktivnosti: Pokroviteljstva i sponzorstva, Nefinancijske potpore-sponzorstva, Obilježavanje datuma
 • Program: Redovni programi Ureda Grada:
  • Aktivnosti: Redovan rad ureda Grada-reprezentacija, Potpore aktivnostima drugih korisnika

        U razdjelu Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti:

 • Program Javna uprava i administracija
 • Program Zdravi Grad
 • Program predškolskog odgoja i obrazovanja,
 • Program javne potrebe u osnovno školskom obrazovanju, osim redovnih aktivnosti Društva Naša Djeca Opatija
 • Srednje školstvo i ostalo obrazovanje osim obveza po ugovorima o dodjeli stipendija, sufinanciranje javnog prijevoza za studente te financiranje noćne linije 32
 • Program Javne potrebe u kulturi osim rashoda za aktivnosti i rad HMT-a
 • Program manifestacije i obljetnice
 • Program tehničke kulture
 • Program Javne potrebe u sportu osim Aktivnosti Osiguravanje prostornih uvjeta
 1. Program Javne potrebe u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti osim Aktivnosti: Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, Redovne aktivnosti Crvenog križa te naknade za novorođenu djecu

U razdjelu Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša:

 • Program Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 • Program održavanja komunalne infrastrukture-Aktivnost. Komunalne akcije mjesnih odbora
 • Program gradnje vodnih građevina
 • Program obnove fasada i krovova

       U razdjelu Upravni odjel za prostorno planiranje:

 • Program Prostorno planska dokumentacija i arhitektonsko urbanistička rješenja
 • Program razvojni projekti Grada
 • Program energetske učinkovitosti

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top