Marketing
Opatija

Odluka o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Grada Opatije

5

Mjere vrijede 45 dana

Gradonačelnik Grada Opatije donosi slijedeću odluku o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Grada Opatije.

Uslijed činjenice da i se i dalje nastavljaju mjere vezane uz proglašenje epidemije bolesti izazvane Corona virusom (COVID-19), a povezano s donesenim mjerama odgode naplate pojedinih prihoda Proračuna, očekuju se teškoće s likvidnošću Proračuna te se nalažu slijedeće mjere:

Obustavljaju se od izvršavanja:

  1. A) planirani rashodi poslovanja koji do sada nisu izvršeni u cijelosti uključujući ugovore o financiranju javnih potreba sa udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama koji sadrže klauzulu o prekidu financiranja te planirani rashodi za nabavu dugotrajne imovine koji nisu ugovoreni, što uključuje i prekid postupka javne nabave, osim ako se ne radi o:

ugovorenim obvezama za nabavku roba ili usluga,

obvezama koja je Grad dužan izvršavati po posebnim propisima ili služe redovnom održavanju službi i komunalne infrastrukture,

dijelu aktivnosti koje su započete, a čiji bi prestanak izvršavanja mogao dovesti dio korisnika u neravnopravni položaj, aktivnosti za koje su provedeni postupci javne nabave kao npr. Uređenje Interpretacijskog centra Moho, proširenje Dječjeg vrtića u Veprincu, uređenje Rekreacijskog centra Dobreć kao i rashodima vezanim uz provedbu EU projekata

  1. B) rashodi iz stavka 1. se obustavljaju u slijedećim pozicijama Proračuna za 2020.godinu:

U razdjelu Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom:

Program Aktivnosti Gradskog vijeća – Aktivnosti: Financiranje političkih stranaka, naknade za rad u predstavničkim tijelima, Medijsko praćenje i organiziranje tribina, Pokroviteljstva Gradskog vijeća, Aktivnosti mjesnih odbora

Program: Redovan rad Izvršnog tijela – Aktivnosti: Pokroviteljstva i sponzorstva, Nefinancijske potpore-sponzorstva, Obilježavanje datuma

Program: Redovni programi Ureda Grada- Aktivnosti: Redovan rad ureda Grada-reprezentacija, Potpore aktivnostima drugih korisnika

U razdjelu Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti:

Program Javna uprava i administracija

Program Zdravi Grad

Program predškolskog odgoja i obrazovanja

Program javne potrebe u osnovno školskom obrazovanju, osim redovnih aktivnosti Društva Naša Djeca Opatija

Srednje školstvo i ostalo obrazovanje osim obveza po ugovorima o dodjeli stipendija, sufinanciranje javnog prijevoza za studente

Program Javne potrebe u kulturi osim rashoda za aktivnosti i rad HMT-a

Program manifestacije i obljetnice

Marketing

Program tehničke kulture

Program Javne potrebe u sportu osim Aktivnosti Osiguravanje prostornih uvjeti

Program Javne potrebe u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti osim Aktivnosti: Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, Redovne aktivnosti Crvenog križa te naknade za novorođenu djecu

U razdjelu Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša:

Program Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Program održavanja komunalne infrastrukture-Aktivnost. Komunalne akcije mjesnih odbora

Program gradnje vodnih građevina

Program obnove fasada i krovova

U razdjelu Upravni odjel za prostorno planiranje:

Program Prostorno planska dokumentacija i arhitektonsko urbanistička rješenja

Program razvojni projekti Grada

Program energetske učinkovitosti

Produljuju se ugovoreni rokovi plaćanja za 30 dana, osim u dijelu koji se odnosi na osnovne režijske troškove (električna energija, benzin, lož ulje, nafta, utrošak vode, troškovi telefona, mobitela i interneta, nabava materijala i usluga koji se odnosi na aktivnosti Stožera civilne zaštite) u dijelu Javne uprave i administracije te kod proračunskih korisnika.

Izuzetno od točke 1., navedene mjere ne odnose se na isplate plaća i naknada zaposlenika javne uprave i proračunskih korisnika.

Izuzetno od točke 1. gradonačelnik može u opravdanim slučajevima odobriti izvršenje rashoda unutar aktivnosti obuhvaćenih privremenim mjerama, za koje su obveze nastale prije donošenja odluke ili odobriti postupak nabave i ugovaranja novih rashoda u slučaju da se radi o nužnim radovima ili uslugama koje ne trpe odgodu.

Zadužuju se čelnici Proračunskih korisnika da ovu Odluku adekvatno primjene na izvršenje svojih financijskih planova.

 

55555
MarketingMNK Gorovo

Zadnje novosti

To Top