MarketingMariner keramika
Lovran

Lovran- Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima

Lovran Smiljan Pripć
Foto: Smiljan Prpić

Općinski načelnik Općine Lovran je raspisao Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku godinu 2021/2022.

Pravo na stipendiju imaju učenici srednjih škola i studenti koji su hrvatski državljani s prebivalištem na području Općine Lovran najmanje tri godine unatrag, računajući od dana objave ovog natječaja, koji su redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti s ostvarenim općim uspjehom u posljednje dvije godine obrazovanja (računaju se podaci za svaku godinu posebno) kako slijedi:

-redoviti učenici srednje škole s prosječnom ocjenom 4,00 i više u posljednje dvije godine školovanja, odnosno, kod upisa u prvi razred srednje škole računa se uspjeh iz VII i VIII razreda osnovne škole u visini prosječne ocjene 4,50 i više,
-redoviti studenti prve godine studija koji su u III i IV razredu srednje škole ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 4,00 i više, a u posljednjoj akademskoj godini prosjek od 3,50 i više ili
-da su redoviti studenti koji su u prethodne dvije akademske godine ostvarili uspjeh u visini 3,50 i više.
-Učenici i studenti koji su korisnici kredita ili stipendija po drugoj osnovi nemaju pravo na financijsku potporu.

Zahtjevu za dodjelu stipendije prilaže se:

-dokaz o državljanstvu,
-uvjerenje o upisu u srednju školu, odnosno visoko učilište, za školsku/akademsku godinu za koju se traži stipendija,
-dokaz o prosjeku ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja (preslika svjedodžbe odnosno indexa (ili prijepis ocjena) o uspjehu za posljednje dvije obrazovne godine uz predočenje izvornika),080,
-uvjerenje ili potvrde o prebivanju na području Općine Lovran za članove obitelji za najmanje posljednje 3 godine, računajući od dana objave ove Obavijesti u novinama,
-potvrda o prihodima obitelji u zadnja tri mjeseca prije podnošenja prijave (zadnje tri platne liste i uvjerenje nadležne porezne uprave o visini ostvarenog dohotka svakog člana obitelji, rješenje o ostvarivanju prava na obiteljsku mirovinu za pristupnika, rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb ako je kandidat član obitelji korisnika stalne pomoći za uzdržavanje te drugih oblika pomoći uzrokovanih socijalnim ili zdravstvenim prilikama u obitelji ili drugu dokumentaciju o primanjima koju je ovlašteno zatražiti upravno tijelo Općine Lovran po pregledu prijava na natječaj).
-Ako su ostvarena primanja po članu obitelji, iskazana u priloženim dokumentima, manja od cenzusa propisanih člankom 11. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Lovran, uz prijavu se obavezno dostavlja i rješenje ili potvrda o pravu ili obliku pomoći temeljem koje obitelj ostvaruje pravo ili pomoć prema odredbama članka 14., stavak 1., alineja b), c), d), članka 18. i 19. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Lovran.

MarketingMariner keramika

Molbe s potrebnom dokumentacijom predaju se u prostorije Općine Lovran, Šetalište maršala Tita 41, 51415 Lovran, osobno ili preporučeno poštom u roku od 15 dana po objavi natječaja.

Zakašnjele i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Odluku o broju stipendija i o dodjeli stipendija donosi Općinski načelnik Općine Lovran po okončanju natječaja, a u obzir dolaze kandidati s najvećim brojem bodova prema propisanim kriterijima (uspjeh u obrazovanju, te imovinsko stanje u slučaju da više podnositelja zahtjeva ima isti broj bodova pa se redoslijed ne može utvrditi prema broju bodova ostvarenih po redoslijedu elemenata koji se boduju). Na temelju odluke o dodjeli stipendija, koju donosi Općinski načelnik Općine Lovran, stipendist zaključuje s Općinom Lovran ugovor o stipendiranju.

55555
Marketing

Zadnje novosti

To Top