Opatija

Javno savjetovanje oko Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

smeće baja

Grad Opatija otvara savjetovanje s javnošću oko Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Dana 31.07.2021. godine je na snagu stupio Zakon o gospodarenju otpadom te je isti objavljen u Narodnim novinama br. 84/21.

Odredbom članka 178. Zakona o gospodarenju otpadom propisano je kako je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno donijeti odluku iz članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o gospodarenju otpadom.

Slijedom citirane odredbe, predlaže se donošenje podzakonskog akta kao u nastavku. Prijedlogom ove Odluke kao davatelj javne usluge određeno je trgovačko društvo KOMUNALAC d.o.o. (dalje: Davatelj usluge).

Naime, osim što je prijedlog Odluke usklađen prema Zakonu o gospodarenju otpadom isti uvodi novine u sustav sakupljanja komunalnog otpada Grada Opatije, a obzirom na sada postojeće stanje stvari, no također zadržava i neka prethodna rješenja sustava sakupljanja komunalnog otpada koja su se pokazala korisna za korisnike usluge.

Od bitnih novina uvodi se i sakupljanje biootpada posebnom kantom volumena 26, 40 i 60 litara (članak 4.), s odgodom primjene odredaba koje se odnose na takvo postupanje do 01. siječnja 2023. godine, a kako bi Davatelj usluge imao dostatni vremenski period za prilagodbu svog poslovanja. Intencija je takvog postupanja omogućiti veću učestalost sakupljanja te vrste otpada radi sprječavanje neugode mirisom.

Tako izdvojeni biootpad jednom prikupljen predavao bi se na zbrinjavanje ovlaštenoj osobi do trenutka izgradnje kompostane.

Prijedlogom se predlaže sakupljanje biootpada s minimalnom učestalošću jednom tjedno u vremenskom razdoblju od 01. listopada do 30. travnja te s minimalnom učestalošću dva puta tjedno u vremenskom razdoblju od 01. svibnja do 30. rujna kada su povišene
temperature (članak 6.).

Miješani komunalni otpad bi se sakupljao s minimalnom učestalošću jednom tjedno, a reciklabilni otpad s minimalnom učestalošću jednom u dva tjedna.

Do dana 01. siječnja 2023. godine zadržava se postojeća učestalost sakupljanja komunalnog otpada koji je podijeljen na dvije vrste otpada (miješani i reciklabilni).

U Prijedlogu se također regulira nova materija prigovora na neugodu o kojem je Davatelj usluge dužan rješavati u roku od 15 dana (članak 10.).

Utvrđivanje stanja sustava zamijećeno je kako pojedini korisnici usluge koriste zajednički spremnik, no tu okolnost nisu prijavili Davatelju usluge pa prema evidencijama izgleda kako se radi o nezaduženim korisnicima. Stoga je sada detaljnije uređena ta materija kroz odredbu članka 13. stavak 3 Prijedloga uz obvezu da se takva okolnost mora izričito prijaviti Davatelju usluge, a takva je okolnost dozvoljena samo za susjedne objekte ili one objekte koji su locirani u neposrednoj blizini.

Nadalje, novost je predviđena i kroz odredbu članka 18. Prijedloga na način da bi od dana 01. siječnja 2023. godine Davatelj usluge trebao uvesti uslugu obavještavanja korisnika usluge o preuzimanju otpada koji je pripremljen za sakupljanje putem elektroničke pošte ili
aplikacije ako korisnik usluge takvu uslugu dopusti/zatraži, a propisana odgoda ove odredbe potrebna je radi usklađenja poslovanja Davatelja usluge. Time bi korisnik usluge trebao biti obaviješten da je njegov otpad preuzet.

Novina u obziru na postojeći sustav se nalazi i u odredbi članka 20. stavka 3. podstavka 1. Prijedloga. Ugovorna kazna zbog odsutnosti predaje na sakupljanje komunalnog otpada biti će detaljnije regulirana kroz UOP koje će donijeti Davatelj usluge kako bi se ta materija podrobnije regulirala obzirom na različite potrebe i navike korisnika usluge.

Također je u Prijedlogu došlo do izmjena u dijelu prekršajnih odredaba, a iz razloga što su mnoge nepovoljne situacija postupanja sada regulirane kroz prekršajne odredbe Zakona o gospodarenju otpadom kojim je Zakonodavac propisao više novčane kazne između ostaloga i za same korisnike usluge.

Zbog navedenog je bilo potrebno pojedine prekršajne odredbe iz ranije Odluke napustiti budući da određene pravne situacije ne mogu biti dvostruko regulirane.

Javno savjetovanje otvoreno je od 21. 12. 2021. godine do 21. 01. 2022. godine.

Svoje primjedbe, sugestije i mišljenja zainteresirani mogu poslati na mail adresu: javnosavjetovanje@opatija.hr ili putem pošte na adresu Grad Opatija, M. Tita 3., 51410 Opatija.

Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada možete pročitati Prijedlog-Odluke-o-nacunu-sakupljanja-kom-otpada-JS

smeće

Foto arhiva

55555

Zadnje novosti

To Top