MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja
Vijesti

Javni poziv za upis u Dječji vrtić Opatija

Dječji vrtić Opatija, Foto Luigi Opatija, Grad Opatija, Otvore

Dječji vrtić Opatija, Opatija oglašava dana 19. 04. 2021. godine

JAVNI POZIV 
ZA UPIS DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI
U ORGANIZIRANE PROGRAME ODGOJA I OBRAZOVANJA
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

Ustanova Dječji vrtić Opatija primat će zahtjeve za upis djece u organizirane programe odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi za pedagošku godinu 2020./2021. od 19. 04. 2021. godine do 04. 05. 2021. godine.

Zahtjevi se primaju za upis u sljedeće programe:

 • u 10 satni program za djecu u dobi od navršene 1. godine do polaska u školu u Opatiji, Veprincu i Lovranu,
 • u 5,5 satni program za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu u Opatiji i Lovranu,
 • u 10 satni i 5,5 satni program za djecu od navršene 3. godine do polaska u školu u Voloskom,
 • u kombinirani 5,5 satni i 10 satni program za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu u Ičićima i Veprincu
 • u kombinirani 5,5 i 10 satni program odgojno-obrazovnog rada na talijanskom jeziku u Lovranu za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine od navršene 3. godine života do polaska u školu
 • u kombinirani 5,5 i 10 satni program odgojno-obrazovnog rada na talijanskom jeziku u Opatiji za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine od navršene 3. godine života do polaska u školu,
 • u kombinirani 5,5 i 10 satni program za rano učenje engleskog jezika u Ičićima za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu,
 • u kombinirani 5,5 i 10 satni program za rano učenje talijanskog jezika u Opatiji za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu.
 • u smjenski 10 satni program u Opatiji za djecu od navršene 1. godine života do polaska u školu.

RODITELJI/SKRBNICI KOJI PO PRVI PUT PRIJAVLJUJU DIJETE U VRTIĆ UZ ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA OBVEZNO PRILAŽU:

 • presliku izvoda iz matične knjige rođenih djeteta
 • ispunjen Inicijalni upitnik

Uvid u adresu prebivališta za članove obitelji provest će Vrtić u suradnji s osnivačem.

Radi ostvarivanja prednosti pri upisu roditelji su dužni uz Zahtjev za upis priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 4. ove Odluke:

MarketingMuzej turizma
 • za dijete zaposlenih roditelja i redovne studente/učenike – elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja ne stariji od 30 dana od podnošenja Zahtjeva za upis; za roditelje zaposlene u inozemstvu službeni prijevod odgovarajuće potvrde kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu ne stariji od 30 dana od podnošenja Zahtjeva za upis; za redovne studente/učenike potvrdu fakulteta/škole o statusu redovnog studenta/učenika ne stariju od 30 dana od podnošenja Zahtjeva za upis; za roditelje zaposlene u smjenama potvrdu poslodavca o smjenskom radu za oba roditelja ne stariju od 30 dana od podnošenja Zahtjeva za upis.

 

 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece – upisati u odgovarajuću tablicu na Zahtjevu za upis ime, prezime i OIB ostale maloljetne djece, odnosno uzdržavane punoljetne djece na redovitom školovanju do 26 godine života, a za koju je potrebno dostaviti i potvrdu o redovitom školovanju ne stariju od 30 dana od podnošenja Zahtjeva za upis te presliku izvoda iz matične knjige rođenih te djece bez obzira na vrijeme izdavanja
 • za dijete s teškoćama u razvoju – presliku mišljenja stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalaz, mišljenje i rješenje nadležnih tijela, ustanova i vještaka

 

 • za dijete samohranog roditelja – presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete

 

 • za dijete koje živi samo s jednim roditeljem – presliku pravomoćne odluke suda o razvodu braka odnosno presliku pravomoćne odluke suda o povjeri djeteta na stanovanje ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji i djecu pod skrbništvom – presliku rješenja nadležnog tijela
 • za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – presliku rješenja nadležnog ministarstva o statusu žrtve ili invalida Domovinskog rata

 

 • za dijete roditelja koji prima dječji doplatak – presliku rješenja ili potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na doplatak za djecu za tekuću godinu i/ili dokaz o isplati sredstava u prethodnom mjesecu
 • presliku rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb o pravo na zajamčenu minimalnu naknadu
 • presliku rješenja ili potvrde nadležnog upravnog odjela o korištenju prava iz socijalnog programa grada/općine i/ili potvrdu o drugim vrstama pomoći
 • presliku rješenja o korištenju rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili drugog prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

55555
MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

Zadnje novosti

To Top