MarketingModerato
Opatija

Grad Opatija zapošljava dva djelatnika

opatija park more turisti

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen oglas za prijam u službu u Grad Opatiju na radno mjesto referent- komunalni redar (2 izvršitelja, m/ž), na određeno vrijeme od tri mjeseca

Posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili izravno u pisarnicu Grada Opatije, je ponedjeljak – 29. lipanj 2020. godine.

Opis poslova radnog mjesta referent- komunalni redar:

Nadzire primjenu propisa iz nadležnosti komunalnog redarstva, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnih i drugih postupaka i poduzima druge propisane mjere za otklanjanje uočenih protupravnosti, vodi upravni postupak i donosi rješenje u predmetima vezanima uz provedbu komunalnog reda te obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela, voditelja Odsjeka i voditelja Odjeljka.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 1,80, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.248,00 kuna brutto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Sukladno Aneksu I. Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije od 20. travnja 2020. godine, koji regulira uređenje prava službenika i namještenika u okolnostima proglašenja epidemije bolesti COVID- 19, u razdoblju od 1. travnja do 30. rujna 2020. godine brutto plaća službenika i namještenika se umanjuje:

– za 30 % službenicima i namještenicima s brutto plaćom većom od 10.000,00 kuna

– za 25 % službenicima i namještenicima s brutto plaćom u rasponu između 8.500,00 kuna i 10.000,00 kuna

– za 20 % službenicima i namještenicima s brutto plaćom ispod 8.500,00 kuna.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

Izvori za pripremanje kandidata iz područja opće uprave i komunalnog gospodarstva:

– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) članci 1.-5., 18.-19 a., te članak 27., 28., 35., 39., 42., 48. i 56.

– Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) članci 79.-81., članak 85. i 86. i članci 96.-98., 105.-110.

– Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20)- članak 21., 22. i 24., te članci 109.-117.

– Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)- članak 2. te članci 42.- 60.

– Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 118/18)- članak 5., članci 31.- 34., 41.- 43., članak 239. i 245.

MarketingModerato

– Odluka o komunalnom redu (SN PGŽ 13/09, 5/15 i 12/18), cijeli tekst

– Odluka o komunalnom redarstvu (SN PGŽ 13/09), cijeli tekst

– Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova (SN PGŽ 39/14 i 32/17), cijeli tekst

– Odluka o držanju kućnih ljubimaca (SN PGŽ 30/94 i 13/95), cijeli tekst

– Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Opatije (SN PGŽ 12/18), cijeli tekst

– Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Opatije (SN PGŽ 29/95, 5/07 i 15/07), cijeli tekst

Web- stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, web stranica “Službenih novina Primorsko- goranske županije” je www.sn.pgz.hr .

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web- stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka objavljenog oglasa.

Kandidat može tijekom postupka prijma u službu pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.

Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu oglasa, mogao dostaviti u obliku preslike.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: tamara.piculjan@opatija.hr .

55555
MarketingZlatko Komadina

Zadnje novosti

To Top