Marketing
Opatija

Grad Opatija raspisala je natječaj za prodaju i zakup nekretnina

opatija Prpić

Grad Opatija je raspisala natječaj za prodaju i zakup nekretnina na njezinom području. U narednom teksu Vam prenosimo uvjete samog natječaja

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. br.91/96, 68//98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 153/14), članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama  (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije br. 47/09 i 32/16) Odluke Gradonačelnika od 31.08.2020. godine, 04.09.2020. godine, 07.09.2020. godine i 14.09.2020. godine,  Grad Opatija raspisuje

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU I ZAKUP NEKRETNINA

I.                   PREDMET PRODAJE:

1. 16/80 dijela  k.č. 539/2- dvorište od 84 m2, upisano u zk. ul 1039, k.o. Ičići

Početna cijena: 18.031,25 kuna

Jamčevina: 1.803,13 kuna

 

2. 1288/2880 dijela k.č. 539/3- dvorište od 12 m2 , upisano u zk. ul. 1040, k.o. Ičići

Početna cijena: 7.881,25 kuna

Jamčevina: 788,13 kuna

 

3. 1288/2880 dijela k.č. 540 – kuća i dvorište od 217 m2, upisano u zk. ul. 227, k.o. Ičići

Početna cijena: 144.431,25 kuna

Jamčevina: 14.443,13 kuna

 

4382/13 put od 75 m2, upisan u zk. ul. 33, k.o. Volosko i k.č. 729/355 – put od 73 m2, upisan u zk. ul. 1682, k.o. Pobri

Početna cijena: 67.531,25 kuna

Jamčevina: 6.753,13 kuna

 

5.  k.č. 1035/3 oranica od 28 m2, k.č. 1035/4 oranica od 15 m2 i k.č. 1035/5 oranica 160 m2, sve upisane u zk.ul. 748,  k.o. Volosko

 

NAPOMENA: predmetne nekretnine prodaju se kao cjelina

Početna cijena:  355.231,25 kuna

Jamčevina: 35.523,13 kuna

 

Napomena:

Preko k.č. 1035/5 k.o. Volosko prolazi transportni cjevovod Rijeka – Opatija, čelik DN 450 mm, u vlasništvu Liburnijskih voda d.o.o. Ičići, koji nije upisan u zemljišnoj knjizi te je postojanje predmetnog cjevovoda uzeto u obzir prilikom procjene tržišne vrijednosti nekretnine.

Eventualno izmještanje predmetnog cjevovoda, ukoliko se za to ukaže potreba, obveza je kupca o njegovom trošku, bez prava na naknadu prema Gradu Opatiji po toj osnovi.

Kupac se obvezuje, nenaplatno, izdati tabularnu ispravu ovlašteniku prava stvarne služnosti – Liburnijske vode d.o.o. Ičići, odnosno pravnom sljedniku, radi upisa prava stvarne služnosti u zemljišnim knjigama na k.č. 1035/5 k.o. Opatija.

Grad Opatija će novom vlasniku izdati tabularnu ispravu na upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (uključivo i kamate obračunate na zakašnjelu uplatu i u slučaju kada je predviđena obročna otplata).

Nekretnine se kupuju u stanju ,,viđeno – kupljeno“

 

II.  PREDMET ZAKUPA:

1.      dio nekretnine označene kao k.č. 324 pašnjak od 327 m2, upisane u zk. ul.38, k.o. Ika – Oprić i dio k.č. 374 – maslinik, put i šuma od 1523 m2, upisane u zk ul. 40, k.o. Ika – Oprić, u površini od 44 m2, prema skici izmjere izrađenoj od strane Geo Simčić d.o.o. Matulji (ožujak 2020. godine).

Namjena: uređenje i korištenje zemljišta kao parkirališnog prostora

Trajanje zakupa: do donošenja odluke o privođenju namjeni određenoj prostorno-planskom dokumentacijom, odnosno najduže na rok od 10 godina.

Početni iznos mjesečne zakupnine: 140,00 kuna (stočetrdesetkuna)  mjesečno, uvećano za iznos PDV-a, u prvom mjesecu korištenja uvećano za troškove objave natječaja i troškove procjene u ukupnom iznosu od  3. 531,25 kuna.

Jamčevina: 370,63 kune

 

Napomene:

MarketingMNK Gorovo

Grad Opatija će predmetnu nekretninu predati u posjed zakupcu danom zaključenja ugovora.

Nekretnine se daju u zakup prema viđenom stanju.

Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena izgradnja građevine niti izvođenje drugih radova. Iznimno, na zemljištu koje se daje u zakup radi uređenja i korištenja zemljišta kao parkirališnog prostora, otvorenog skladišnog prostora ili uređenje zelenih površina, za poljoprivrednu obradu i slične namjene, uz prethodnu suglasnost Grada, dozvoljeno je izvođenje građevinskih radova koji su nužni radi privođenja namjeni koja je svrha zakupa, bez prava na povrat troškova ulaganja. Uz zahtjev za odobrenje, zakupac je dužan priložiti i odgovarajuću tehničku dokumentaciju (idejno rješenje, hortikulturno rješenje i sl.).

 

III.      SADRŽAJ PONUDE:

Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, OIB, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

Jamčevina se uplaćuje na žiro – račun Proračuna Grada Opatije broj HR572360000-1830200000, poziv na broj 68-7757-OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do  30.11.2020. godine da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatiti će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

IV.   ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Ponude sa prilozima dostavljaju  se u roku 15 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3, sa naznakom „NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAKUP NEKRETNINA od  17.09.2020. g.– NE OTVARATI“. Danom predaje ponude se smatra dan predaje ponude osobno Gradu, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan roka neće se razmatrati.

V. ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

 

Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem će se zaključiti u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećem ponuditelju.

Ugovor o zakupu u obliku ovršne isprave s najpovoljnijim ponuditeljem će se zaključiti u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećem ponuditelju.

VI.  ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE

 

15 dana od dana zaključenja ugovora za nekretnine navedene pod točkom I. redni broj 1., 2. i 3.

30 dana od dana zaključenja ugovora za nekretnine navedene pod točkom I. redni broj 4. i 5.

U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Grad će vratiti jamčevinu u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamate.

U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

VII.     PLAĆANJE ZAKUPNINE

 

Zakupnina se plaća mjesečno do 20-tog u mjesecu za tekući mjesec.

Zakupnina za prvi mjesec korištenja se plaća uvećana za troškove vještačenja i  objave    natječaja.

U slučaju zakašnjenja plaćanja zakupnine Grad Opatija će zakupcu obračunati zakonske zatezne kamate od dana dospijeća do dana plaćanja.

Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u zakupninu za prvi mjesec korištenja, a ostalim ponuditeljima Grad će vratiti jamčevinu u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamate.

Troškove provedbe ugovora snosi zakupnik.

 

VIII.   OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

Ponude će se otvarati u Vijećnici Grada Opatije , na adresi Maršala Tita 3, Opatija. dana 07.10.2020. godine u 13,00 sati.

Najpovoljniji ponuditelj se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik. Gradonačelnik zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja.

Grad Opatija može odustati od prodaje i zakupa u svako doba prije zaključenja ugovora.

55555

Zadnje novosti

To Top