MarketingMariner keramika
Vijesti

Grad Opatija objavila javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije

Savjet mladih

Grad Opatija objavila je javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije. Poziv Vam donosimo cjelosti.Mladi ne kasnite s prijavom!

Temeljem članka 4. Odluke o Savjetu mladih Grada Opatije  (SN PGŽ 8/16) i Zaključka Gradskog vijeća Grada Opatije od 17.prosinca 2020.godine, Gradsko vijeće Grada Opatije objavljuje

za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova

Savjeta mladih Grada Opatije

I.

Savjet mladih Grada Opatije savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Opatije koje se osniva sa ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih.

II.

Savjet mladih Grada Opatije ima sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, koji se biraju na razdoblje od tri godine.

 

III.

Kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Opatije koji u trenutku podnošenja kandidature imaju navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

 

IV.

Pravo isticanja kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije imaju:

 • udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade s područjem djelovanja na području Grada Opatije,
 • učenička vijeća srednjih škola s područja Grada Opatije,
 • studentski zborovi Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci,
 • podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i
 • neformalne skupine mladih.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, skupinu mora sačinjavati najmanje 30 mladih osoba s prebivalištem ili boravištem na području Grada Opatije.

 

V.

Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije podnose se u pisanom obliku, na propisanom obrascu, a sadrže sljedeće podatke:

 • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
 • ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/boravište, OIB kandidata,
 • ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/boravište, OIB zamjenika kandidata,
 • obrazloženje kandidatura i
 • izjave o prihvaćanju kandidature.

Obrazac kandidature mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, prijedlog mora sadržavati i podatke o svim članovima skupine (ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/boravište, OIB).

VI.

Uz obrazac kandidature prilaže se:

 • suglasnost roditelja o kandidaturi za maloljetne kandidate,
 • izjava o prihvaćanju kandidature te
 • izvadak iz odgovarajućeg registra ili odgovarajuća potvrda predlagatelja, ne starije od šest mjeseci.

 

MarketingMariner keramika

VII.

Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije dostavljaju se na adresu Grad Opatija, Gradsko vijeće, Komisija za izbor i imenovanje, Maršala Tita 3, 51410 Opatija, s naznakom „Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije“ osobno u pisarnicu ili putem pošte u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Opatije.

 

VIII.

Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se uzeti u razmatranje.

 

IX.

 

Komisija za izbor i imenovanje u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje kandidatura obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

Popis važećih kandidatura se sastavlja na način da sadrži naziv predlagatelja, ime i prezime i datum rođenja kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana, a prema abecednom redu prezimena prijavljenih kandidata za člana.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja se Gradskom vijeću i objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Opatije.

 

X.

Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije tajnim glasovanjem na način i prema postupku propisanom Poslovnikom Gradskog vijeća.

 

XI.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije objavljuju se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Opatije.

 

OBRAZAC

 

 

55555
MarketingCreative Weddings - videosnimanje i fotografiranje vjenčanja

Zadnje novosti

To Top